asksprava.eu
Aktuality a novinky

Úřední hodiny

Po    8.00 - 12.00   12.45 - 17.00
St     8.00 - 12.00   12.45 - 17.00

Správa bytových domů pro společenství vlastníků, bytová družstva, obce, města

Termínem zajištění služeb níže uvedených se rozumí jejich organizace a zprostredkování ze strany správce.

Provozně technická činnost

 • zajištění smluvní dodávky služeb (médií) spojených s užíváním budov (napr.: el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, provoz výtahu, VZT, STA, apod.)
 • zajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, chodníku, údržba trávníku a dřevin
 • zajištění drobné údržby
 • vedení evidence nájemců bytu, nebytových prostor
 • přebírání a předávání bytu, nebytových prostor podle pokynu vlastníka
 • vyhodnocení provozních nákladů, případné návrhy úsporných opatření

Stavebně technická činnost

 • vedení technické evidence domu, bytů, nebytových prostor
 • vystavování a vedení tzv. pasportu domů, bytů, nebytových prostor
 • zajištění provedení provozních revizí technických zařízení nemovitosti dle príslušných prováděcích předpisů státního odborného dozoru a CSN (zejména: plyn, elektro, hromosvod, výtah, PO)
 • zajištování rozsáhlejších oprav, úprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhu vč. kontroly provedení a správnosti účtovaných cen
 • pravidelné hodnocení stavu nemovitostí vč. podávání návrhu na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce
 • plnění povinnosti vlastníka nemovitostí vyplývající ze stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů
 • zajištování vypracování znaleckých a odborných posudků

Ekonomická činnost

 • předpis nájemného ( u družstev ), fondu údržby, oprav, pojistného atd. ( u bytu v osobním vlastnictví ) dle pokynu vlastníka a v souladu s prováděcími předpisy, kontrola jejich úhrad
 • změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti s průběžnými změnami vyplývajícími z aktualizace právních norem
 • výběr úhrad na bankovní účet nemovitosti ve prospěch a na účet vlastníka (každá nemovitost = samostatný účet)
 • kontrola úhrad nájemného, služeb a příspěvku do fondu
 • po marném uplynutí lhůty vyplývající z upomínky k zaplacení vymáhání pohledávky právní cestou
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek a společných částí, a to na jednotlivé vlastníky či nájemce
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitostí formou účetní uzávěrky
 • vedení daňového účetnictví, včetně odpisů a  zajištění zpracování daňových přiznání

Právní činnost

 • předkládání návrhů na výpověď nájmu, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě nebo vyplývající ze zákona
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem vč. zastupování vlastníka v případě likvidace pojistných událostí
 • zastupování vlastníků a poradenství při hledání vhodného způsobu financování investic do nemovitostí
 • podávání návrhu na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při změnách stavebně-technických a při prováděných změnách spoluvlastnických (neobsahuje cenu kolku pro KÚ)
 • zajištění zakládání společenství vlastníků (neobsahuje poplatek za notářský zápis, registrace v obchodním rejstříku (kolky), výpisy z LV (kolky))
 • vypracování podkladu, nutných k zakládání společenství vlastníků - příprava stanov, prohlášení, pozvánka na shromáždění, ustavující shromáždění vlastníků jednotek
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu výkonu správy (technická, stavební, ekonomická apod.)
 • konzultace a poradenství

Speciální nabídka (nezahrnuta do ceny - sjednání dle dohody)

 • nabídky a převody bytu do osobního vlastnictví, vypracování smluv o převodu vlastnictví jednotky
 • vypracování prohlášení vlastníka a zápis do katastru nemovitostí
 • zajištění uzavírání smluv o nájmu bytu, nebytových prostor a pozemku s osobami určenými vlastníkem
 • zabezpečení péče o domácnost, hlídání dětí, úklid domácnosti - pravidelní či jednorázový např. před vánocemi
 • výběr schránek a zalévání květin v době nepřítomnosti
 • zajištění zimní údržby – shrnování sněhu, odstranění ledu z chodníku, posyp, rampouchy
 •  zajištění údržby zeleně – vysazování květin a dřevin, sečení, shrabování a odvoz trávy, shrabování listí, úklid odpadku ze zeleně, apod.
 
Pokud ve výčtu činností nenajdete Vámi požadovanou službu, lze ji po domluvě podmínek připojit, popř. některou ze služeb odebrat.
 

Váš bytový dům budeme spravovat za následující cenu:

 · za kompletní servis správy nemovitosti ( tj. technická správa + účetnictví ):

139,00 Kč za každou jednu bytovou/ nebytovou jednotku měsíčně

 52,00 Kč za každou jednu garáž/ garážové/ parkovací stání měsíčně

za technickou správu nemovitosti ( tj. bez administrativní činnosti a účetnictví ):

70,00 Kč za každou jednu bytovou/ nebytovou jednotku měsíčně

  29,00 Kč za každou jednu garáž/ garážové/ parkovací stání měsíčně

za administrativní činnost a účetnictví:

98,00 Kč za každou jednu bytovou/ nebytovou jednotku měsíčně

 40,00 Kč za každou jednu garáž/ garážové/ parkovací stání měsíčně

  Tuto cenu jsme připraveni Vám garantovat po dobu 2 let ode dne podpisu smlouvy.
Přihlášení proběhlo v pořádku.

Jste příhlášen jako Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.